Doelstelling:

Het opkomen voor de belangen casu quo het ondersteunen van kansarme kinderen ter verbetering van hun huidige dan wel toekomstige positie in de maatschappij. De stichting richt zich met name op de verbetering van sociale en familiale omstandigheden waarin het hulpbehoevende kind zich bevindt.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het vermogen van de stichting bestaat uit hetgeen wordt verkregen uit subsidies, donaties, giften ineens, bijdragen, erfstellingen, legaten, gekweekte renten, inkomsten uit hoofde van verleende diensten of wegens verrichte andere activiteiten en uit alle andere haar toevallende baten.

De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door financiële ondersteuning van projecten die het doel van de stichting kunnen dienen. Daarbij hanteert de stichting de volgende criteria:

 • financiële steun wordt alleen verleend aan privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk voor het uitvoeren of tot stand brengen van projecten die zich richten op het verbeteren van de huidige en toekomstige levenssituatie van kinderen die door herkomst, sociale situatie, lichamelijke of geestelijke handicap minder kansen hebben;
 • de steun van de stichting richt zich op projecten die ten goede komen aan kinderen tot 18 jaar in beginsel in Nederland;
 • de stichting verleent uitsluitend steun aan concrete en benoembare projecten;
 • projecten die reeds van start zijn gegaan komen niet voor steun in aanmerking;
 • voor projecten met een looptijd van meer dan één jaar, zal in principe elk jaar een nieuwe subsidieaanvraag moeten worden ingediend. Aan eerdere toekenningen kunnen geen rechten worden ontleend;
 • financiering achteraf is niet mogelijk;
 • aanvragen voor financiële steun ingediend door individuen worden niet in behandeling genomen;
 • er wordt geen steun verleend aan institutionele particuliere vermogensfondsen;
 • aan overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen wordt geen steun verleend;
 • instellingen met een louter commerciële, politieke of religieuze doelstelling komen niet voor financiering in aanmerking.
 • exploitatiekosten, overheadkosten, waaronder salariskosten, kosten van levensonderhoud, en bouwkosten komen niet voor subsidiering in aanmerking.