Aanvragen:

Besluiten over aanvragen voor subsidie worden genomen op een bestuursvergadering van de stichting, die twee keer per jaar plaatsvindt. De beslissing van het bestuur van de stichting is bindend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Subsidie wordt verleend na ondertekening van een subsidieovereenkomst. Na voltooiing van het gefinancierde project ontvangt de stichting graag een verslag.

De stichting kent geen gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Iedere aanvraag voor subsidie dient aan de volgende criteria te voldoen:

A. Gegevens van de aanvrager:
1. Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager. De aanvrager is altijd een instelling of organisatie. Vermelding van degene in de instelling of organisatie die gemachtigd is de subsidieovereenkomst te ondertekenen.
2. Voeg een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de aanvrager toe. Voeg indien relevant een jaarrekening of jaarverslag toe.
3. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon binnen de instelling of organisatie.
4. Algemene doelstelling en beschrijving van de aanvragende instelling of organisatie.
5. Bankrekeningnummer van de aanvrager.

B. Projectbeschrijving:
1. Beschrijf de voorgeschiedenis en omstandigheden die geleid hebben tot het voorgestelde project en de betrokkenheid daarbij van de aanvragende instelling of organisatie.
2. Beschrijf de korte en lange termijn doelstellingen van het project.
3. Beschrijf de concrete projectactiviteiten.
4. Beschrijf waarom het project mogelijk bijdraagt aan de doelstelling van Stichting Medemens, te weten het verbeteren van de huidige en toekomstige levenssituatie van kinderen die door herkomst, sociale situatie, lichamelijke of verstandelijke beperking minder kansen hebben.

C. Begroting:
1. Voeg een uitgebreide begroting toe.
2. Geef aan waarom de aanvrager niet zelf beschikt over (voldoende) middelen om het project te financieren.

D. Dekkingsplan:
1. Neem toezeggingen van andere subsidiegevers op in het dekkingsplan.

 

 

Aanvraagformulier

Download hier het aanvraagformulier.  Zonder dit formulier kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Aanvragen (aanvraagformulier inclusief alle relevante bijlagen (max. 8 Mb per aanvraag) sturen via het contactformulier >