Functie van de bestuurders:

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Namen van de bestuurders:

Voorzitter: dr. D.Q.C.M. Barge – Schaapveld
Secretaris: Dominique Hasekamp – Linthorst
Penningmeester: mr. A.Ch.H. Franken

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten:

Jaarlijks kent de stichting een tiental subsidies toe.

Financiële verantwoording:

In 2013 heeft de stichting 9 projecten financieel ondersteund met een totaal bedrag van € 12.000. De stichting heeft in 2013 geen donaties ontvangen of andere inkomsten genoten. De stichting heeft hierdoor, ook in verband met een voorziening voor in het verleden toegekende subsidies die nog niet zijn opgevraagd, momenteel een negatief eigen vermogen. Het bestuur van de stichting verwacht evenwel aan haar verplichtingen te kunnen voldoen middels toekomstige donaties en een nog nader te bepalen afschrijving op deze voorziening.